Bokslut, Årsredovisning

När ett räkenskapsår är slut ska bokslut upprättas liksom, beroende på företagets storlek, Årsbokslut eller Årsredovisningen. Här fastställs företagets resultat för året som sedan ligger till grund för hur mycket skatt som ska betalas. Om det inte redan gjorts löpande under året görs avskrivningar av anläggningstillgångar, eventuellt lager bokas upp, kundfordringar värderas och kostnader och intäkter periodiseras till rätt år. Vi kan även hjälpa till med förslag till ”skatteplanering”, t ex överavskrivningar, periodiseringsfonder, tantiem etc.

Beroende på företagets storlek så sammanställs sedan bokslutet i årsredovisning, årsbokslut eller förenklat bokslut i deklarationsbilaga.

Vad hjälper vi till med?
Vid bokslut hjälper vi till med hela processen – från vilka bokslutsdispositioner som borde göras, till framtagande av .

Årsredovisning
Klarar ni att upprätta bokslutet själva så kan vi självklart hjälpa till bara med årsredovisningen eller om ni även vill  ha hjälp med de sista bokslutsdispositionerna och skatteberäkningen. Vi kan även titta på utdelningsmöjligheter.

Årsredovisningen är en viktig och offentligt dokument så det är viktigt att den är korrekt utformad.

Uppgifterna i en årsredovisning sammanställs och värderas av bland andra kreditvärderingsinstitut men även kunder och leverantörer kan använda dem för egna bedömningar av t ex bolagets kreditvärdighet.