BOKFÖRING / REDOVISNING

Med våra effektiva verktyg och system kan vi i samarbete med dig klara företagets bokföring/ redovisning och bokslut på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.

Vi har ett flexibelt ekonomisystem där du från tid till annan kan bestämma vilka funktioner som du vill att vi ska sköta. Inga bindningar med kontraktstider gör att du fritt kan ändra omfattningen av vårt uppdrag när du har behov av detta:

Genom att anlita oss som en del i företagets redovisningssystem får du möjligheter att få råd och anvisningar under löpande år vilket gör att redovisningsarbetet går snabbare och blir därigenom billigare. Samverkan i företagets ekonomifunktion ger även ett bättre beslutsunderlag för företagets ledning och en bättre framförhållning vid förändringar i företagets omvärld.

Som kund hos oss väljer du dessutom var arbetet ska utföras. Vi har system som är oberoende av tid och rum.

Genom våra redovisnings- och ekonomikonsulter kan du dessutom få hjälp med punktinsatser – exempelvis i samband med rutinuppläggningar, upprättande av budget eller avstämningar och övriga projekt som rör företagets organisation och ekonomifunktion.

BOKSLUT

När ett räkenskapsår är slut gör alla aktiebolag ett årsbokslut som sedan ligger till grund för årsredovisningen. Under upprättandet av ett årsbokslut behöver bokslutsdispositioner göras.
Dessa syftar till att skapa en mer rättvis bild över den ekonomiska verksamheten och kan vara viktig ur skattesynpunkt. Vi hjälper ditt företag att skapa ett årsbokslut och bistår med rådgivning kring bokslutstransaktioner.

Vad hjälper vi till med?

Vid bokslut hjälper vi till med hela processen – från vilka bokslutsdispositioner som borde göras, till framtagande av resultaträkning och balansräkning. Behövs särskild skatterådgivning i samband med bokslut bistår vi även med det.

Vad är ett årsbokslut?

I arbetet med årsbokslutet görs justeringar som behövs för att kontrollera och sammanställa den löpande bokföringen som utförts under redovisningsperioden. En viktig del av arbetet med bokslutet är att skapa de transaktioner som följer av vad företaget vill göra med årets resultat.
En relativt vanlig bokslutstransaktion är att bolaget förlägger en del av resultatet till en periodiseringsfond. Det är också vanligt att man man i arbetet med bokslutet gör periodiseringar – exempelvis att justeringar görs för att bolaget gjort arbete under perioden som inte fakturerats ännu.
Slutligen gör man i bokslutet även avskrivningar som syftar till att ge en rättvisande bild över flera år för större investeringar, t.ex. i maskiner. I praktiken innebär även bokslutsarbetet att den löpande bokföringen kontrolleras.
En viktig kontroll som görs är att det saldo bokföringen anger för bankkonton faktiskt är det saldo som rapporteras från banken. Under bokslutsarbetet görs också avstämning av kund- och leverantörsreskontra.
Under avstämningen av kundreskontra kontrolleras vilka kundfordringar som är utestående och en bedömning görs ifall justering av dessa fordringar behövs.
Det kan till exempel vara så att en kund som ditt företag fakturerat har gått i konkurs vilket gör att kunden troligen inte kommer kunna betala fakturan.

ÅRSREDOVISNING

Bokslut och årsredovisning

Alla bokföringsskyldiga ska upprätta ett bokslut. Bokslutet visar hur verksamhetsåret har gått ekonomiskt och är grunden för hur mycket skatt som ska betalas. Årsredovisning är en offentlig handling som alla kan ta del av.

Vi kan hjälpa ditt företag

Vi upprättar bokslut och årsredovisning så att de uppfyller gällande regler. Årsredovisningen är ett viktigt offentligt dokument som används och läses av många och därför är vi måna om att läsarna ska få ett så bra intryck av företaget som möjligt.
Vi gör en årsredovisning som är informativ och enkel att läsa och som även lämnar de upplysningar som ur företagets synvinkel kan vara viktiga. Uppgifterna i en årsredovisning sammanställs och värderas bland annat av kreditvärderingsbolag.
En felaktig information kan därför få negativa konsekvenser, som till exempel kan leda till att företaget inte får den kredit som behövs. Klarar ni att upprätta bokslutet själv, så kan vi självklart hjälpa till enbart med att upprätta en årsredovisning.
Behöver ni hjälp med de sista beräkningarna för att fastställa ett resultat så tar vi hand om detta.

Engagemang hela året

Resultatplanering och bokslut är en löpande process, som kräver uppföljning under året.
Vi hjälper till med resultatplanering både inför bokslutet och i samband med bokslutet så att företagets ekonomiska situation utnyttjas optimalt.
Varje företag kräver sin egen lösning utifrån vilka mål och behov som finns och vi diskuterar och lägger fram olika alternativ som kan passa just ert företag.

DEKLARATIONER

Alla skattskyldiga fysiska personer och företag måste varje år lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. I inkomstdeklarationen framgår vilken skatt företaget ska betala. Att korrekt fylla i inkomstdeklarationer är viktigt men upplevs ibland som svårt. Vi hjälper till att upprätta och rapportera in våra kunders inkomstdeklarationer – både för företaget och dess ägare.

Vad hjälper vi till med?

Vi sköter all skatterapportering åt våra kunder.
Det inkluderar allt från månatlig arbetsgivardeklaration och momsrapportering, till den årliga inkomstdeklarationen. För mindre företag hjälper vi även ägarna med den personliga inkomstdeklarationen.
Som ägare till ett mindre företag finns det en poäng med att låta ens bokföringsbyrå sköta både den personliga deklarationen och företagets deklaration.
Detta då företagets deklaration påverkar den personliga deklarationen. Det kan också finnas viktiga avväganden att göra – till exempel mellan hur mycket pengar företaget bör betala ut i lön respektive utdelning – för att inte betala onödigt mycket skatt totalt sett.
Vi hjälper till hela vägen från att göra rätt avväganden i skattefrågor till att fylla i blanketterna och skicka in dem till Skatteverket.

Vad är en inkomstdeklaration?

Alla juridiska personer måste varje år skicka in en inkomstdeklaration till Skatteverket. För fysiska personer är det inkomstdeklaration 1 (INK 1) som kommer förifylld från Skatteverket.
Den är idag enkel att rapportera in för de allra flesta löntagare. För företagsägare kan det dock vara lite mer komplicerat.
För juridiska personer som är aktiebolag eller ekonomisk förening ska inkomstdeklaration 2 lämnas in till Skatteverket. I inkomstdeklaration 2 ingår tre delar: Huvudblanketten: här rapporteras primärt vilket resultat som företaget gjort under perioden – vilket läses ut från företagets resultatrapport.
Räkenskapsschema (INK2R): här rapporteras en fullständig resultat- och balansräkning. Uppgifterna hämtas från företagets årsredovisning. Skattemässiga justeringar (INK2S): här rapporteras de justeringar som gjorts från årets resultat i årsredovisningen för att se resultatet varifrån bolagsskatten ska beräknas.
Justeringar kan till exempel göras för bilförmån och outnyttjade förluster från tidigare år. För företag som rapporterar in moms på årsbasis fanns tidigare en momsbilaga i inkomstdeklarationen. Den är slopad från 2012, istället rapporteras momsen i en separat momsdeklaration.
Inkomstdeklarationen kan skickas till Skatteverket i elektronisk eller fysisk form. För företag vars räkenskapsår slutar 31 december 2013 ska deklarationen vara inne senast den 1 juli 2014 om den skickas fysiskt, eller 1 augusti 2014 om den skickas elektroniskt.
Slutskattebeskedet kommer därefter rapporteras tillbaks till företaget i december 2014. Om Skatteverket begär en ändring från den skatt som rapporterats in ska detta vara Skatteverket tillhanda senast mars 2015.
För mer information kring vilka datum som gäller för inlämnande av inkomstdeklarationen gå till www.skatteverket.se.

LÖNER

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt – i synnerhet bokföringen och skatterapporteringen.
Vi kan hjälpa dig med detta. Som kund rapporterar du bara varje månad in vilken lön du kommer betala ut till respektive anställd så sköter vi sedan all bokföring och rapportering till Skatteverket.

Vad hjälper vi till med?

Bokföring av löner upplevs av många företagare som krångligt. Det kan vara svårt att veta hur till exempel semester och sjukdom ska bokföras. Vi har vi gedigen erfarenhet av att sköta all lönehantering för våra kunders räkning.
Det enda du behöver göra är att rapportera in vilken lön du tänker betala ut till dig och dina kollegor. Sedan sköter vi all bokföring och rapportering till Skatteverket och Fora.
När det är dags för rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket sköter vi även detta. Vad är lönehantering? I termen lönehantering ingår allt från beräkning och utbetalning av lön, till kontrolluppgifter och rapportering till Skatteverket.
I mindre företag vet man ofta som företagsledare eller ägare vilken lön som ska betalas ut till personalen varje månad. För en erfaren person är det inte svårt att bokföra lönerna korrekt i ett vanligt bokföringsprogram och rapportera det till Skatteverket.
Bokföringen av löner i mindre bolag sker ofta i samband med den övriga löpande bokföringen – och ofta av samma person. Därför är det vanligt att mindre bolag som anlitat en redovisningsbyrå för att ta hand om bokföringen också låter den byrån sköta bokföring och skatterapportering av löner.

EKONOMISK RÅDGIVNING

Den person som sköter ett bolags bokföring får en god insyn i företagets ekonomi. I vår rådgivningsverksamhet kombinerar vi den förståelsen med ett gediget kunnande i företagsutveckling, strategi och skatterådgivning.

Vad hjälper vi till med?

Under arbetet med den löpande bokföringen uppkommer ofta mindre frågeställningar kring vilka kostnader som ett företag kan bokföra och hur företag undviker att betala onödigt mycket skatt. T.ex. om det är ekonomiskt fördelaktigt att ha en firmabil – eller om det är bättre att äga bilen privat.
Övriga ekonomiska frågor som oundvikligen uppkommer i bokföringsarbetet är frågor i samband med bokslutet. I bokslutsarbetet är det viktigt att få rådgivning kring hur stor del av resultatet som man som företagare borde ta ut i lön respektive utdelning.
Vi hjälper till med dessa frågor kontinuerligt under bokföringsarbetet. Arbetet med bokföringen för ett företags räkning innebär även att vi får en förståelse för ditt företags ekonomiska ställning och utveckling.
Detta tillsammans vår gedigna erfarenhet av strategiska överväganden, organisatorisk utveckling och implementering gör att vi kan generera betydande värden för ditt företags räkning.
Vi kan bidra till att skapa en förståelse för problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ger förslag på hur rutiner och uppföljningar bör införas och planeras.
Detta ger även möjlighet att följa upp hur olika förändringar översätts i bättre ekonomisk utveckling.

BOLAGSBILDNING

Bolagsbildning och registreringsärenden

Att starta ett företag kan verka enkelt. Det är dock viktigt att man har bra rådgivare och bollplank innan man startar. Många frågor ska lösas redan innan verksamheten börjar. Har jag en lönsam affärsidé? Vilken bolagsform är bäst för mig? Vad blir skattekonsekvenserna? Behöver jag låna pengar? Ska jag anställa personal? Frågorna är många och det är lätt att hamna snett från början. Kom till oss så kan vi vägleda dig.

 

Juridiskt

Vi hjälper dig att finna ut en lämplig bolagsform som passar verksamheten. Vi hjälper dig med registreringen hos myndigheterna och bevakar hela processen så att bolaget blir registrerat och klart. Är det flera aktiva i bolaget kanske kompanjonavtal måste skrivas. Vi ser till helheten och poängterar viktiga juridiska aspekter som kan vara aktuella.

 

Ekonomiskt

Vi upprättar tillsammans en budget för att få fram lånebehovet. Därefter diskuterar vi olika finansieringsmöjligheter. Vi kan också hjälpa till med kontakter och att biträda vid möten.

För att få starta igång verksamheten måste man erhålla en F-skattesedel. Ska någon få lön från bolaget måste man registrera sig som arbetsgivare. Bedriver man en momspliktig verksamhet så ska momsregistrering ske. Vi ser till att alla registreringar hos Skatteverket blir klara så att verksamheten kan starta snabbt och enkelt.

BEMANNINGSFUNKTION

Sköter ni själva de administrativa uppgifterna på företaget men känner att ni inte hinner med eller behöver lite stöttning och hjälp?
Då kan vi komma ut till er och hjälpa till i ert system. Det kan vara både tillfälligt eller varaktigt.
Vi är flexibla och skapar lösningar utefter era behov.